........สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ในฐานะสมาคมวิชาการด้านพันธุศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมของนักวิจัย นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้สนใจทั่วไป ได้เล็งเห็นประโยชน์และความสำคัญในการประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยีทางด้านชีววิทยา  จีโนมิกส์และพันธุศาสตร์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าและความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย จึงจัดการประชุมวิชาการ Recent Advances in Genomics and Genetics 2018 Conference (RAGG2018): “Innovative Genomics and Genetics” โดยมีเนื้อหาหลักมุ่งเน้นการใช้ความรู้และเทคโนโลยีทางด้านชีววิทยา จีโนมิกส์และพันธุศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมความรู้และวิชาการ 3 สาขาหลักของสมาคมฯ คือ มนุษยพันธุศาสตร์ พันธุศาสตร์เกษตร พันธุศาสตร์พื้นฐาน และกระจายความเชี่ยวชาญอยู่ในเครือข่ายวิชาการของสมาคมฯ ทั้ง 16 เครือข่าย ในการนำมาประยุกต์ ใช้ประโยชน์เพื่อสร้างนวัตกรรม อุตสาหกรรม ธุรกิจและบริการ ทั้งในลักษณะต่อยอดและในแนวทางใหม่ ในปัจจุบันและอนาคต
 
หัวข้อการประชุม
 • Genomics & Biodiversity,
 • Genomics & Agriculture,
 • Functional Food,
 • Food Innovation,
 • Genomics & Health,
 • Genomics Technologies & Startup
 
เนื้อหาการประชุมที่เกี่ยวข้อง
........การใช้ความรู้และเทคโนโลยีทางด้านชีววิทยา จีโนมิกส์และพันธุศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมความรู้และวิชาการ 3 สาขาหลักของสมาคมฯ คือ มนุษยพันธุศาสตร์ พันธุศาสตร์เกษตร พันธุศาสตร์พื้นฐาน และกระจายครอบคลุมในเครือข่ายวิขาการของสมาคมฯ ทั้ง 16 เครือข่าย ในการนำมาประยุกต์ ใช้ประโยชน์สร้างนวัตกรรม อุตสาหกรรม ธุรกิจและบริการ ทั้งในลักษณะต่อยอดและในแนวทางใหม่ ในปัจจุบันและอนาคต
มนุษยพันธุศาสตร์
พันธุศาสตร์เกษตร
พันธุศาสตร์พื้นฐาน
 • เวชพันธุศาสตร์
 • อณูพันธุศาสตร์
 • เซลล์พันธุศาสตร์
 • นิติพันธุศาสตร์
 • พันธุศาสตร์มะเร็ง
 • พันธุศาสตร์การเจริญพันธุ์
 • เภสัชพันธุศาสตร์
 • พันธุศาสตร์สัตว์บก
 • พันธุศาสตร์สัตว์น้ำ
 • พันธุศาสตร์พืชสวนและไม้ป่า
 • พันธุศาสตร์ข้าวและพืชไร่
 • พันธุศาสตร์จุลินทรีย์
 • ชีวสารสนเทศศาสตร์
 • พันธุศาสตร์แมลงและหนอนพยาธิ
 • พันธุศาสตร์ประชากรและวิวัฒนาการ
 • การเรียนการสอนทางด้านพันธุศาสตร์
 
อัตราค่าลงทะเบียน
ประเภทผู้ลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียน (บาท)

ลงทะเบียนล่วงหน้า
(วันนี้ - 31 มี.ค. 2561)

ลงทะเบียนปกติ
(1 เม.ย. - 31 พ.ค. 2561)
ลงทะเบียนล่าช้า
(1 - 25 มิ.ย. 2561)
บุคคลทั่วไป 3,500 4,000 4,500
สมาชิกสมาคมพันธุศาสตร์ฯ 3,000 3,500 4,000
นิสิต-นักศึกษา 2,500 3,000 3,500

* ค่าลงทะเบียนประกอบด้วยการเข้าร่วมประชุม เอกสารประกอบการประชุม และอาหารกลางวัน

สำหรับสมาชิกสมาคมพันธุศาสตร์ฯ
สมาชิกสมาคมพันธุศาสตร์ฯ ต้องระบุหมายเลขสมาชิกพันธุศาสตร์ฯ ในขั้นตอนการสมัครเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ "สามารถตรวจสอบเลขสมาชิกสมาคมพันธุศาสตร์ฯ ได้ที่นี่" หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมพันธุศาสตร์ฯ "สนใจสมัครได้ที่นี่"
 
สำหรับนิสิต-นักศึกษา
ส่งสำเนาบัตรนิสิต-นักศึกษาหรือหนังสือรับรองสภาพนักศึกษาภายใน 7 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าการลงทะเบียนเป็นโมฆะ

 

Download

โปสเตอร์งานประชุมฯ กำหนดการประชุมฯ หนังสือขออนุมัติเข้าร่วมประชุมฯ
 
 

 


 

Sponser By  
 
     
 
สำนักงานฝ่ายเลขานุการ สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย หน่วยอณูเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Tel : 02-419-2757 Fax : 02-411-0169 E-mail : gesoth@gmail.co
m ID: gesoth