การประชุมวิชาการ
Human Genomics and Molecular Biology 2010
จัดโดย กลุ่มเมธีวิจัยอาวุโส สกว.-สกอ. (ศ. ดร. เพทาย เย็นจิตโสมนัส) และ
สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย
วันจันทร์ ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
ณ ห้องอัมรินทร์ โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว (S.D. Avenue Hotel) กรุงเทพฯ

"ลงทะเบียนที่นี่ รับสมัครเข้าร่วมประชุมจำนวนจำกัดเพียง 100 ท่าน เท่านั้น จะปิดรับสมัครเมื่อครบตามจำนวน" (ขยายเวลาการลงทะเบียนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2553 เวลา 16.00 น. เท่านั้น)


หัวข้อการบรรยาย

1. Overview on Research Activities of TRF-CHE  Senior Research Scholar Group.
.......ศ. ดร. เพทาย เย็นจิตโสมนัส สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2. Kidney Stone Disease in Northeastern Thai Population.
.......ศ. ดร. เพทาย เย็นจิตโสมนัส สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
3. Genetic Association Study of Kidney Stone Disease.
.......อ. ดร. นัญวรรณ รุ่งโรจน์ สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
4. Genome-wide Linkage Analysis of Kidney Stone Disease.
.......น.ส. อรนุช ประดิษฐ์ทรัพย์ สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
5. Genetics and Clinical Intervention of Diabetes.
...... รศ. นพ. ณัฐเชษฐ์ เปล่งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
6. Molecular Genetic Study of Diabetes.
.......ดร. วทิพย์  ตั้งจิตติโภคิน ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
7. Type 2 Diabetes and Adiponectin.
.......น.ส. ประภาพร จึงตระกูล ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
8. Viral Protein Interaction with Molecular Chaperones to Regulate Infection.
...... ผศ. ดร. นพ. ถาวรชัย ลิ้มจินดาพร ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
9. Nuclear Localization of Dengue Virus Capsid Protein Required for Daxx Interaction and Apoptosis.
......ดร. แจนจุรีย์ เนตรสว่าง คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
10. Cell Death Gene Expression Profiling: Role of RIPK2 and p38 MAPK in Dengue Virus-Mediated Apoptosis.
......นายอัฐพันธ์ หมอช้าง ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
11. Molecular Virology and Clinical Manifestations of Hepatitis B Virus Infection.
......อ. นพ. วัชรศักดิ์ โชติยะปุตตะ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
12. Evolution of Therapeutic Antibody.
......ศ. ดร. วันเพ็ญ  ชัยคำภา ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
13. Heterosubtypic Immunity to Influenza Mediated by Liposome Adjuvanted H5N1 Recombinant Protein Vaccines.
......ดร. กัญญารัตน์ ถึงอินทร์ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
14. Human Transbody : The Novel Paradigm for Fighting Infectious Disease.
......ดร. อรณัชชา พ่วงแพ สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดต่อสอบถามได้ที่ : คุณฉัตรชัย ภูน้ำค้าง และคุณกมลวรรณ เต่าให้ หน่วยอณูชีววิทยาการแพทย์ สถานส่งเสริมการวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 02-4197000 ต่อ 6666-70 โทรสาร 02-4184793 อีเมล์ : hgmb2553@gmail.com