หัวหน้าโครงการวิจัย
ชื่อ *
นามสกุล *
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) *
นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) *
E-mail *
ยืนยัน E-mail *
โทรศัพท์ภายใน/VPN *
โทรศัพท์มือถือ *
ตำแหน่ง/สถานะ *
      ชั้นปีที่ โปรดระบุ:
ผู้ขอรับคำปรึกษา
    หัวหน้าโครงการวิจัย
SAP ID * กรุณาดู SAP ID (ตัวเลข 8 หลัก) จาก ID card ของคณะฯ
ชื่อ *
นามสกุล *
E-mail *
ยืนยัน E-mail *
โทรศัพท์ภายใน/VPN *
โทรศัพท์มือถือ *
ตำแหน่ง/สถานะ *
      ชั้นปีที่ โปรดระบุ:
ภาควิชา/หน่วยงาน
*
สาขา
ชื่อโครงการวิจัย
ชื่อภาษาไทย *
ชื่อภาษาอังกฤษ *
เอกสารแนบ (ถ้ามี) เช่น โครงร่างงานวิจัย บทความงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
(ไฟล์นามสกุล .doc, .docx หรือ .pdf และขนาดไม่เกิน 500 kB)
     เอกสารแนบ 1
     เอกสารแนบ 2
ประเด็นที่ขอรับคำปรึกษา *
ระเบียบวิธีวิจัย (เช่น รูปแบบการศึกษา การสุ่มตัวอย่าง)
การคำนวณขนาดตัวอย่าง
การวางแผนสถิติที่จะใช้ในงานวิจัย
อื่นๆ โปรดระบุ:
การวิเคราะห์ผลการวิจัยด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
การสรุป และการแปลผลการวิเคราะห์
โปรดระบุ:
ผู้ให้คำปรึกษา *
กรุณาดูปฏิทินวัน และเวลาของนักสถิติ ก่อนระบุวันนัดหมาย
ไม่ระบุ (หน่วยจะกำหนดผู้ให้คำปรึกษาให้โดยอัตโนมัติ)
วันและเวลาที่สะดวก (เรียงลำดับตามความต้องการจากมากไปน้อย) *
วัน/เดือน/ปี : น. เวลาใดก็ได้
วัน/เดือน/ปี : น. เวลาใดก็ได้
วัน/เดือน/ปี : น. เวลาใดก็ได้