ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
Department of Rehabilitation Medicine
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติแก่บุคลากรทางการแพทย์ เรื่อง “เวชศาสตร์ฟื้นฟูสู่การปฏิบัติ” รุ่นที่ 4 วันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีฯ ชั้น 15 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญบุคลาการทางการแพทย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติแก่บุคลากรทางการแพทย์ เรื่อง “เวชศาสตร์ฟื้นฟูสู่การปฏิบัติ” รุ่นที่ 4  วันที่ 18 - 20  มิถุนายน 2557   เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร  อาคาร 100  ปี สมเด็จพระศรีฯ ชั้น 15 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดการอบรมสามารถ Download ได้ที่ "เอกสารประกอบ"

ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน  3,000 บาท

วิธีการลงทะเบียน มี 2 วิธิ ดังนี้

1. สมัครลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่
http://www.sirirajconference.com

2. สมัครด้วยตนเอง
ผู้สมัครสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ ช่อง "เอกสารประกอบ"

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเพิมได้ที่
คุณสุพิน / คุณชวลิต
โทร. 0 2419 7508-9 ต่อ 109 และ 113 

เอกสารประกอบ :   
วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม : 18 มิถุนายน 2557 - 20 มิถุนายน 2557
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู (Department of Rehabilitation Medicine)
  ตึกศรีสังวาลย์ ชั้น 9 โรงพยาบาลศิริราช  
  Tel. 0-2419-7508, 0-2419-8627, 0-2411-2408 Fax : 0-2411-4813