ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
Department of Rehabilitation Medicine
ขอเชิญพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/บาดเจ็บไขสันหลัง" รุ่นที่ 3วันที่ 23-25 กรกฎาคม 2555

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู    ขอเชิญพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/บาดเจ็บไขสันหลัง" รุ่นที่ 3 ในวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2555  นี้

ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีฯ

 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2555

08.15-   8.30       ลงทะเบียน

08.30 – 09.00      คณบดีกล่าวเปิดงาน

09.00 – 10.30      การดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยอัมพาตหลอดเลือดสมอง โดย รศ.พญ.ปิยะภัทร เดชพระธรรม (แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู)

10.30 – 11.00      อาหารว่าง

11.00 – 12.00      การดูแลด้านโภชนาการในผู้ป่วยอัมพาตหลอดเลือดสมอง  โดยคุณจงจิต หงษ์เจริญ (พยาบาลฟื้นฟู)

12.00 – 13.00      รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30      Workshopsกลุ่มย่อย: กายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยอัมพาตหลอดเลือดสมอง

                              โดยคุณจันทร์จิราและทีม (นักกายภาพบำบัด)

1.             วิธีบริหารข้อต่อเพื่อป้องกันข้อติดแข็ง

2.             วิธีฝึกการทรงตัว ในท่านั่ง และท่ายืน

3.             วิธีเคลื่อนย้ายตัวจากเตียงไปรถเข็น และห้องน้ำ

14.30 – 15.00      อาหารว่าง

15.00 – 16.30      Workshops กลุ่มย่อย: กิจกรรมบำบัดสำหรับผู้ป่วยอัมพาตหลอดเลือดสมอง

                               โดยคุณนิสากรและทีม (นักกิจกรรมบำบัด)

1.             วิธีฝึกการกลืน และการบริหารเพื่อการพูด

2.             วิธีฝึกการทำกิจวัตรประจำวัน (ใส่เสื้อผ้า)

3.             การปรับสภาพบ้านสำหรับผู้ป่วยที่ใช้รถเข็น

วันที่ 24  กรกฎาคม 2555

09.00 – 10.30       ปัญหาการกลืนและการประเมินในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

                               โดย อ.พญ.ผกามาส ตันวิจิตร (แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู)

10.30 – 11.00      อาหารว่าง

11.00 – 12.30      ปัญหาที่พบบ่อยในการดูแลผู้ป่วยอัมพาตบาดเจ็บไขสันหลัง

                                โดย อ.พญ.ธีรดา พลอยเพชร (แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู)

12.30 – 13.30      รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 14.30       การดูแลระบบขับถ่าย

โดยคุณกาญจนา ระไหวนอก

14.30 – 15.00      อาหารว่าง

15.00 – 16.30      Workshops กลุ่มย่อย: กายภาพบำบัด และกิจกรรมบำบัดในผู้ป่วยอัมพาตบาดเจ็บไขสันหลัง

1.             กายบริหารสำหรับผู้ป่วยอัมพาตบาดเจ็บไขสันหลัง

2.             วิธีฝึกการทรงตัว ในท่านั่ง และท่ายืน

3.             วิธีฝึกใส่เสื้อผ้า และการเคลื่อนย้ายตัวสำหรับผู้ป่วยอัมพาตบาดเจ็บไขสันหลัง

วันที่ 25  กรกฎาคม 2555

09.00 – 10.00       การประสานเครือข่ายการดูแลต่อเนื่อง

                               โดย คุณสุรีย์

10.00 – 10.30        อาหารว่าง

10.30 – 12.00       Workshop : การดูแลระบบขับถ่ายและการดูแลสายสวนกระเพาะอาหาร

1.               การสวนปัสสาวะด้วยวิธีสะอาด

2.               การใช้นิ้วกระตุ้นทวารหนัก และ การนวดท้องเพื่อช่วยในการขับถ่าย

3.               การดูแลสายสวนกระเพาะอาหาร

       โดยคุณกาญจนา ระไหวนอก (พยาบาลฟื้นฟู)และทีม

12.00 – 13.00      รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00      การดูแลด้านจิตใจในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและไขสันหลังบาดเจ็บ

โดยคุณพัชรา ลิ้มอำไพ (นักจิตวิทยา)

14.00 – 14.30      อาหารว่าง

14.30 -  15.30      กิจกรรมสันทนาการ หนทางกลับสู่สังคม และการประกอบอาชีพของผู้พิการ

                               และเครือข่ายพยาบาลดูแลต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยอัมพาต

                               โดย รศ.พญ.วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล

15.30 – 16.00      ตอบแบบสอบถามประเมินภาพรวมการอบรม

                               กล่าวปิดการอบรม โดยรศ.พญ.วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล

                               รับประกาศนียบัตรการอบรม

                               

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุพิน/คุณชวลิต สำนักงานภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู   02-4197509

 

เอกสารประกอบ :   
วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม : 23 กรกฎาคม 2555 - 25 มิถุนายน 2555
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู (Department of Rehabilitation Medicine)
  ตึกศรีสังวาลย์ ชั้น 9 โรงพยาบาลศิริราช  
  Tel. 0-2419-7508, 0-2419-8627, 0-2411-2408 Fax : 0-2411-4813