หน้าหลัก   รู้จักองค์กร   การศึกษา   บริการประชาชน   English  
 
ตารางออกตรวจคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
 
     
      หน่วยตรวจและติดตามผลการรักษา  
      สถานที่ : ตึกสยามินทร์ ชั้น 1 ห้อง 104  
      หมายเลขโทรศัพท์ :  
      ปรับปรุงข้อมูล : 04/09/2560  
     
 
  วันจันทร์   วันอังคาร   วันพุธ   วันพฤหัสบดี   วันศุกร์  
  อ.ทศศาสตร์   อ.วัฒนชัย   อ.สารเนตร์   อ.ภานุพันธ์   อ.ทศศาสตร์  
  อ.สุรินทร์   อ.สารเนตร์   อ.วิทเชษฐ   อ.ประสิทธิ์   อ.กีรติ  
  อ.พัชรพล   อ.เอกวิทย์   อ.ชลเวช   อ.ก้องเขต   อ.บวรรัฐ  
  อ.ลิขิต   อ.วีระศักดิ์   อ.กีรติ   อ.อาศิส   อ.วีระศักดิ์  
  อ.โพชฌงค์   อ.รุ่งศักดิ์   อ.จตุพร   อ.พิสิฎฐ์   อ.ระพีพัฒน์  
  อ.ธเนศ   อ.ระพีพัฒน์   อ.ระพินทร์   อ.มนต์ชัย   อ.ศิริชัย  
      อ.ปัญญา   อ.จันทนรัศม์   อ.ดิเรก      
      อ.โพชฌงค์   อ.จตุรงค์          
 
  วันเสาร์ (เช้า)   วันเสาร์ (บ่าย)   วันอาทิตย์ (เช้า)   วันอาทิตย์ (บ่าย)      
  อ.ชลเวช   อ.ทศศาสตร์   อ.สุรินทร์   อ.สุรินทร์      
  อ.จตุพร   อ.สารเนตร์   อ.ประสิทธิ์   อ.ประสิทธิ์      
  อ.พัชรพล   อ.วิทเชษฐ   อ.เอกวิทย์   อ.ศิริชัย      
  อ.พิสิฎฐ์   อ.ลิขิต   อ.ลิขิต          
  อ.ลิขิต   อ.วีระศักดิ์   อ.ธีรวุฒิ          
  อ.ปัญญา       อ.ดิเรก          
  อ.จตุรงค์       อ.ปณัย          
                     
 
 
 
ก้าวตามพ่อ พอเพียง สามัคคี รวมพลัง สร้างประโยชน์สุข
 

ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 2 ถนนวังหลัง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 02-419-7964, แฟกซ์ 02-4128172