หน้าหลัก   รู้จักองค์กร   การศึกษา   บริการประชาชน   English  
 
 
         
  สำนักงานภาควิชาฯ   สาขากายภาพบำบัด   สาขาเวชศาสตร์การกีฬา   ศูนย์เนื้อเยื่อฯ  
 
 
ก้าวตามพ่อ พอเพียง สามัคคี รวมพลัง สร้างประโยชน์สุข
 

ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 2 ถนนวังหลัง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 02-419-7964, แฟกซ์ 02-4128172