หน้าหลัก   รู้จักองค์กร   การศึกษา   บริการประชาชน   English  
 
 
 
 
ศ.นพ.ทศศาสตร์ หาญรุ่งโรจน์   ศ.นพ.ภานุพันธ์ ทรงเจริญ   รศ.นพ.อนันต์พัฒน์ อิ่มพูลทรัพย์   ศ.เกียรติคุณ นพ.สารเนตร์ ไวคกุล
Thossart Harnroongroj, M.D.   Panupan Songcharoen, M.D.   Ananpat Impoolsup, M.D.   Saranatra Waikakul, M.D.
thossart.han@mahidol.ac.th   panupan.son@mahidol.ac.th   siaip@mahidol.ac.th   saranatra.wai@mahidol.ac.th
 
 
 
ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ   รศ.นพ.วิทเชษฐ พิชัยศักดิ์   ศ.ดร.นพ.กมลพร แก้วพรสวรรค์   ศ.คลินิก นพ.สุรินทร์ ธนพิพัฒนศิริ
Banchong Mahaisavariya, M.D.   Witchate Pichaisak, M.D.   Kamolporn Kaewpornsawan, M.D.   Surin Thanapipatsiri, M.D.
banchong.mah@mahidol.ac.th   witchate.pic@mahidol.ac.th   kamolporn.kae@mahidol.ac.th   surin.tha@mahidol.ac.th
 
 
 
ศ.คลินิก ร.ต.ท.นพ.อารีศักดิ์ โชติวิจิตร   รศ.ร.อ.นพ.ชลเวช ชวศิริ   ผศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ ลักษณะสมบูรณ์   อ.นพ.ชนินทร์ ล่ำซำ
Areesak Chotivichit, M.D.   Cholavech Chavasiri, M.D.   Prasit Lucksanasombool, M.D.   Chanin Lamsam, M.D.
areesak.cho@mahidol.ac.th   cholavech.cha@mahidol.ac.th   prasit.luc@mahidol.ac.th   chanin.lam@mahidol.ac.th
 
 
 
ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล   รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์   ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช   ผศ.พญ.สายชล ว่องตระกูล
Apichat Asavamongkolkul, M.D.   Visit Vamvanij, M.D.   Keerati Chareancholvanich, M.D.   Saichol Wongtrakul, M.D.
apichat.asa@mahidol.ac.th   visit.vam@mahidol.ac.th   keerati.cha@mahidol.ac.th   kob.saichol@gmail.com
 
 
 
รศ.นพ.พัชรพล อุดมเกียรติ   รศ.นพ.จตุพร โชติกวณิชย์   ผศ.นพ.ระพินทร์ พิมลศานติ์   อ.นพ.เอกวิทย์ เกยุราพันธุ์
Pacharapol Udomkiat, M.D.   Chatupon Chotigavanichaya, M.D.   Rapin Phimolsarnti, M.D.   Ekavit Keyurapan, M.D.
pudomkiat@hotmail.com   chatupon_c@yahoo.com   iam_pete@yahoo.com   ekavit@gmail.com
 
 
 
รศ.ร.ท.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ   อ.นพ.ต่อพล วัฒนา   รศ.นพ.บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์   ผศ.นพ.บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ
Kongkhet Riansuwan, M.D.   Torpon Vathana, M.D.   Bavornrit Chuckpaiwong, M.D.   Bavornrat Vanadurongwan, M.D.
kongkhet102@yahoo.com   torpon102@yahoo.com   chuck003@gmail.com   bavornrat@gmail.com
 
 
 
รศ.นพ.อาศิส อุนนะนันทน์   รศ.นพ.พิสิฎฐ์ เลิศวานิช   ผศ.นพ. ลิขิต รักษ์พลเมือง   ผศ.นพ.ธีรวุฒิ ธรรมวิบูลย์ศรี
Aasis Unnanuntana, M.D.   Pisit Lertwanich, M.D.   Likit Rugpolmuang, M.D.   Theerawoot Tharmviboonsri, M.D.
uaasis@gmail.com   lertwanich@yahoo.com   likit105@yahoo.com   th_woot@yahoo.com
 
 
 
อ.พญ.จันทนรัศม์ จันทนยิ่งยง   รศ.นพ.วีระศักดิ์ สุทธิพรพลางกูร   ผศ.นพ.มนต์ชัย เรืองชัยนิคม   อ.นพ.รุ่งศักดิ์ ลิ่มทองแท่ง
Chandhanarat Chandhanayingyong, M.D.   Werasak Sutipornpalangkul, M.D.   Monchai Ruangchainikom, M.D.   Roongsak Limthongthang, M.D.
chandhanarat@gmail.com   werasak.sut@mahidol.ac.th   monchai.ortho@gmail.com   droongsak@gmail.com
 
 
 
ผศ.นพ.ระพีพัฒน์ นาคบุญนำ   รศ.พญ.พีระจิตร เอี่ยมโสภณา   ผศ.นพ.ศิริชัย วิลาศรัศมี   ผศ.นพ.ปัญญา ลักษณะพฤกษา
Rapeepat Narkbunnam, M.D.   Perajit Eamsobhana, M.D.   Sirichai Wilartratsami, M.D.   Panya Luksanapruksa, M.D.
mai_parma@hotmail.com   peerajite@gmail.com   sirichai_w@hotmail.com   cutecarg@yahoo.com
 
 
 
ผศ.นพ.ดิเรก ตันติเกตุ   ผศ.นพ.จตุรงค์ พรรัตนมณีวงศ์   อ.นพ.เอกพจน์ ก่อวุฒิกุลรังษี   อ.ดร.นพ.โพชฌงค์ โชติญาณวงษ์
Direk Tantigate, M.D.   Chaturong Pornrattanamaneewong, M.D.   Ekkapoj Korwutthikulrangsri, M.D.   Pojchong Chotiyarnwong, M.D.
dtantigate@gmail.com   chaturong_ortho@yahoo.com   toey222@gmail.com   pojchong@hotmail.com
 
 
 
 
อ.นพ.ธเนศ อริยะวัตรกุล   อ.นพ.ปณัย  เลาหประสิทธิพร   อ.นพ.ทศ หาญรุ่งโรจน์   แพทย์หญิงยุวรัตน์ มณฑีรรัตน์
Direk Tantigate,M.D   Panai Laohaprasittiporn,M.D.   Thos Harnroongroj,M.D.    
thanaseortho@gmail.com   p_ysu_n@hotmail.com   ultradeutsch@gmail.com    
 
 
 
 
 
 
 
นายแพทย์ภพ กนกโรจน์            
             
             
 
 
 
ก้าวตามพ่อ พอเพียง สามัคคี รวมพลัง สร้างประโยชน์สุข
 

ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 2 ถนนวังหลัง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 02-419-7964, แฟกซ์ 02-4128172