หน้าหลัก   รู้จักองค์กร   การศึกษา   บริการประชาชน   English  
 
ตารางปฏิบัติงานอาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
     
      หน่วยตรวจโรคออร์โธปิดิกส์  
      สถานที่ : ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 1 ห้อง 118  
      หมายเลขโทรศัพท์ : 02-419-7346-7  
      ปรับปรุงข้อมูล : 04/09/2560  
     
  วันจันทร์   วันอังคาร   วันพุธ   วันพฤหัสบดี   วันศุกร์  
  อ.สุรินทร์   อ.ชลเวช   อ.วิทเชษฐ   อ.ก้องเขต   อ.อารีศักดิ์  
  อ.ภานุพันธ์   อ.ประสิทธิ์   อ.กมลพร   อ.ศิริชัย   อ.สารเนตร์  
  อ.ต่อพล   อ.เอกวิทย์   อ.กีรติ   อ.พิสิฎฐ์   อ.พัชรพล  
  อ.บวรฤทธิ์   อ.อาศิส   อ.จตุพร   อ.ระพีพัฒน์   อ.ลิขิต  
  อ.บวรรัฐ   อ.รุ่งศักดิ์   อ.ระพินทร์   อ.ปัญญา   อ.จันทนรัศม์  
  อ.มนต์ชัย   อ.จตุรงค์   อ.ธีรวุฒิ   อ.ปณัย   อ.วีระศักดิ์  
  อ.โพชฌงค์   อ.ทศ   อ.ธเนศ   อ.ดิเรก   อ.เอกพจน์  
 
     
      หน่วยตรวจและติดตามผลการรักษา  
      สถานที่ : ตึกสยามินทร์ ชั้น 1 ห้อง 104  
      หมายเลขโทรศัพท์ :  
      ปรับปรุงข้อมูล : 04/09/2560  
     
  วันจันทร์   วันอังคาร   วันพุธ   วันพฤหัสบดี   วันศุกร์  
  อ.ชลเวช   อ.สุรินทร์   อ.ก้องเขต   อ.อารีศักดิ์   อ.วิทเชษฐ  
  อ.ประสิทธิ์   อ.ภานุพันธ์   อ.บวรฤทธิ์   อ.สารเนตร์   อ.กมลพร  
  อ.เอกวิทย์   อ.จตุพร   อ.ศิริชัย   อ.บรรจง   อ.กีรติ  
  อ.อาศิส   อ.วิศิษฎ์   อ.มนต์ชัย   อ.พัชรพล   อ.ระพีพัฒน์  
  อ.ธีรวุฒิ   อ.ลิขิต   อ.ปัญญา   อ.ระพินทร์   อ.โพชฌงค์  
  อ.ทศ   อ.ต่อพล   อ.ดิเรก   อ.จันทนรัศม์   อ.ธเนศ  
  อ.รุ่งศักดิ์   อ.ปณัย   อ.เอกพจน์   อ.วีระศักดิ์   อ.จตรงค์  
  อ.ทศศาสตร์   อ.วัฒนชัย       อ.อติเรก   อ.ศัลยพงส์  
  อ.ประสิทธิ์           อ.ณรงค์      
  อ.สายชล                  
 
 
 
ก้าวตามพ่อ พอเพียง สามัคคี รวมพลัง สร้างประโยชน์สุข
 

ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 2 ถนนวังหลัง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 02-419-7964, แฟกซ์ 02-4128172