ทำเนียบอาจารย์
ขณะนี้คุณกำลังอยู่หน้าที่ 1
หน้า 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  [หน้าต่อไป>]   [10 หน้าต่อไป>>]   [หน้าสุดท้าย]
ชื่อ - นามสกุล : อ.พญ. กติกา   นวพันธุ์
    Lecturer  Katika  Nawapun
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
คุณวุฒิ :

พบ. (เกียรตินิยม) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ว.ว. เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล)

Certificate in Fetal Intervention, UZ Leuven, Belgium (2012-2014) 
 

สาขาที่ทำ / สนใจ :

มารดาและทารกในครรภ์ (Maternal-Fetal Medicine)

การรักษาทารกในครรภ์ (Fetal Therapy)


 

เกียรติประวัติ :

 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ :
Nawapun K, Sandaite I, Dekoninck P, Claus F, Richter J, Catte LD, Deprest J.
A comparison of matching fetuses by body volume or gestational age for calculation of the observed to expected total fetal lung volume (o/e TFLV) in fetuses with isolated congenital diaphragmatic hernia (CDH).
Ultrasound Obstet Gynecol..  2014. 
Nawapun K, Eastwood M, Sandaite I, DeKoninck P, Claus F, Richter J, Rayyan M, Deprest J.
The correlation between the observed-to-expected total fetal lung volume and intra-thoracic organ herniation on magnetic resonance images in fetuses with isolated left-sided congenital diaphragmatic hernia.
Ultrasound Obstet Gynecol.  2014. 
    มีต่อ...
ชื่อ - นามสกุล : รศ.นพ. กรกฏ  ศิริมัย
    Assoc. Prof. Korakot  Sirimai
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ :

พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ป.ชั้นสูง(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ว.ว.(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Certificate in Laparoscopic Surgery in Gynecology (Rosenhoehe-Bielefeld HospitalGermany)
ว.ว.(เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์) แพทยสภา
อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) วิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สาขาที่ทำ / สนใจ : เวชศาสตร์การเจริญพันธ์  การใช้กล้องเพื่อส่องตรวจและรักษานรีเวช
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ :
Chalermchockcharoenkit A., Sirimai K., Chaisilwattana P.
High prevalence of cervical squamous cell abnormalities among HIV-infected women with immunological AIDS-defining illnesses
Journal of Obstetrics and Gynaecology Research.  2006.  32  (3): 324-329.
Watcharotone W., Sirimai K., Kiriwat O., Nukoolkarn P., Watcharaprapapong O., Pibulmanee S., Chandanabodhi S., Leckyim N.-A., Chiravacharadej G.
Prevalence of bacterial vaginosis in Thai women attending the Family Planning Clinic, Siriraj Hospital
Journal of the Medical Association of Thailand.  2004.  87  (12): 1419-1424.
    มีต่อ...
ชื่อ - นามสกุล : รศ.ดร.นพ. กิติรัตน์  เตชะไตรศักดิ์
    Assoc. Prof. Dr. Kitirat  Techatraisak
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ :

ศึกษาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ป.ชั้นสูงวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(สูติ-นรีเวช) มหาวิทยาลัยมหิดล
ป.ชั้นสูงวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(วิสัญญี) มหาวิทยาลัยมหิดล
ว.ว.(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เกียรติบัตรสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ แพทยสภ
อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) วิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
ว.ว.(เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์) แพทยสภา
Philosophy of Doctor (University of London)

สาขาที่ทำ / สนใจ :

ต่อมไร้ท่อทางนรีเวช

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ :
Techatraisak K, Chayachinda C, Wongwananuruk T, Dangrat C, Indhavivadhana S, Rattanachaiyanont M, Thongnoppakhun W.
No association between CYP17 -34T/C polymorphism and insulin resistance in Thai polycystic ovary syndrome
Journal of Obstetrics and Gynaecology Research.  2015.  41  (9): 1412-1417.
Indhavivadhana S., Rattanachaiyanont M., Wongwananuruk T., Techatraisak K., Tanmahasamut P., Dangrat C.,
Hyperandrogenemia is associated with thin endometrium in reproductive-Aged Thai women with polycystic ovary syndrome
Asian Biomedicine .  2013.  7  (4): 545-551.
    มีต่อ...
ชื่อ - นามสกุล : ผศ.นพ. กุศล  รัศมีเจริญ
    Assist. Prof. Kusol  Russameecharoen
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ :

พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ป.บัณฑิต(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ว.ว.(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) วิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
Certificate in Perinatal Medicine (University of Tokyo, Japan)

สาขาที่ทำ / สนใจ : เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ :
Prachasilpchai N., Russameecharoen K., Borriboonhirunsarn D.
Success rate of second-trimester termination of pregnancy using misoprostol
Journal of the Medical Association of Thailand.  2006.  89  (8): 1115-1119.
Lertbunnaphong T., Inthasorn P., Boriboonhirunsarn D., Chuchotirot M., Russameecharoen K., Phattanachindakun B.
Transabdominal ultrasound in the assessment of postvoid residual urine volume in patients after hysterectomy.
Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet.  2006.  89  (Suppl 4): S152.
    มีต่อ...
ชื่อ - นามสกุล : ผศ.นพ. จปรัฐ  ปรีชาพานิช
    Assist. Prof. Japarath  Prechapanich
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ :

พ.บ.,ป.บัณฑิต(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา),

ว.ว.(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา)

สาขาที่ทำ / สนใจ : เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ :
Laokirkkiat P., Kunathikom S., Choavaratana R., Petyim S., Prechapanich J.
Comparison between sperm treated with pentoxifylline and 2-deoxyadenosine using hypo-osmotic swelling test
Journal of the Medical Association of Thailand.  2007.  90  (2): 211-215.
Jareethum, R. Suksompong, S. Petyim, S. Prechapanich, J. Laokirkkiat, P. Choavaratana, R.
Efficacy of mefenamic acid and hyoscine for pain relief during saline infusion sonohysterography in infertile women: a double blind randomized controlled trial
European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology.  2011.  155  (2): 193-198.
    มีต่อ...
ชื่อ - นามสกุล : ผศ.พญ. เจนจิต   ฉายะจินดา
    Assist. Prof. Chenchit  Chayachinda
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ : พ.บ., ว.ว.(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา),
ว.ว.(เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์),
 Master of Science in Sexually
Transmitted Infections and HIV
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ :
Chayachinda C., Titapant V., Ungkanungdecha A.
Dyspareunia and Sexual Dysfunction after Vaginal Delivery in Thai Primiparous Women with Episiotomy
Journal of Sexual Medicine.  2015. 
Techatraisak K, Chayachinda C, Wongwananuruk T, Dangrat C, Indhavivadhana S, Rattanachaiyanont M, Thongnoppakhun W.
No association between CYP17 -34T/C polymorphism and insulin resistance in Thai polycystic ovary syndrome
Journal of Obstetrics and Gynaecology Research.  2015.  41  (9): 1412-1417.
หน้า 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  [หน้าต่อไป>]   [10 หน้าต่อไป>>]   [หน้าสุดท้าย]