ศูนย์ตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาศิริราช

(Siriraj Microbiology Excellence Center, SiCMEC, SiC)

• รับ/ปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ และจ่ายใบรายงานผลการตรวจ สำหรับผู้รับบริการจากภายนอกคณะฯ

• ติดต่อทั่วไปและเบิกอุปกรณ์ สำหรับผู้รับบริการจากภายนอกคณะฯ


หัวหน้างาน:   นาง ระวีวรรณ ขันหยก   โทร 0 2419 9593, 7068

อาจารย์ที่ปรึกษา:   ศ.ดร.นพ. ภัทรชัย กีรติสิน   โทร 0 2419 7053


สถานที่ตั้ง: ตึกจุลชีววิทยาชั้น 1, 6

โทรศัพท์    0 2419 8811, 7068 โทรสาร   0 2418 1314