ห้องปฎิบัติการภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน : ISO 15189 Accredited