อบรม / สัมมนา / บรรยาย / ประชุม ทั้งหมด
บรรยายหัวข้อ Clinical Forensic Medicine โดย Dr.Morris Odell Medicine
การตรวจรักษาและดูแลช่วยเหลือผู้ถูกกระทำรุนแรงทางเพศ