ภาควิชานิติเวชศาสตร์
Department of Forensic Medicine
Download คู่มือการส่งสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการภาควิชานิติเวชศาสตร์ และ แบบฟอร์มใบขอตรวจทางห้องปฏิบัติการ
Download คู่มือการส่งสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการภาควิชานิติเวชศาสตร์
Download แบบฟอร์มใบขอตรวจทางห้องปฏิบัติการวัตถุพยาน
Download แบบฟอร์มใบขอตรวจทางห้องปฏิบัติการซีโรโลยี
Download แบบฟอร์มใบขอตรวจทางห้องปฏิบัติการนิติพิษวิทยา
Download แบบฟอร์ม ใบขอตรวจชิ้นเนื้อศัลยกรรมทางห้องปฏิบัติการฮิสโตเคมี
Download แบบฟอร์ม ใบขอตรวจชิ้นเนื้อศพทางห้องปฏิบัติการฮิสโตเคมี
ภาควิชานิติเวชศาสตร์ (Department of Forensic Medicine)
  ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 1,9  
  Tel. 0-2419-6547-8 Fax : 0-2411-3426