ภาควิชานิติเวชศาสตร์
Department of Forensic Medicine
= = ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน เสนอแนะ ชมเชย = =

 

แบบบันทึกข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และคำชมเชย Online  https://goo.gl/forms/MAJFEr4qx1vHGU3r1

ภาควิชานิติเวชศาสตร์ (Department of Forensic Medicine)
  ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 1,9  
  Tel. 0-2419-6547-8 Fax : 0-2411-3426