ข่าวสารภาควิชาทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2562

= = ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน เสนอแนะ ชมเชย = =

Download คู่มือการส่งสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการภาควิชานิติเวชศาสตร์ และ แบบฟอร์มใบขอตรวจทางห้องปฏิบัติการ
Download คู่มือการส่งสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการภาควิชานิติเวชศาสตร์