การประชุมวิชาการ
เรื่อง โรคมะเร็งป้องกันได้
 
หัวข้อการบรรยาย
การให้คำแนะนำแก่ญาติและ
ผู้ป่วย เมื่อตรวจค้นพบมะเร็ง
 
วิทยากร
อ.นพ.ไพโรจน์ สินลารัตน์
 
 
 
ปิดหน้านี้ I สมัครสมาชิก