กลุ่มโรคมะเร็ง : CA Group
 
กลุ่มมะเร็งทางเดินอาหารส่วนบน
 
 
ประธานกลุ่ม   ศ.คลินิก นพ.ดรินทร์  โล่ห์สิริวัฒน์
รองประธานกลุ่ม   รศ.นพ.สมชาย  ลีลากุศลวงศ์
เลขานุการ   ผศ.นพ.อัษฎา  เมธเศรษฐ์
 
อาจารย์ในกลุ่ม