สถานวิทยามะเร็งศิริราช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 13
e-mail : srcacancer@gmail.com Tel. 0 2419 4471-2 Fax : 0 2412 9169