สถานวิทยามะเร็งศิริราช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 13
e-mail : sisrca@diamond.mahidol.ac.th Tel. 0 2419 4471-2 Fax : 0 2412 9169
169