ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
Department of Anatomy
การบริจาคร่างกาย

 

 

เอกสารประกอบ :   
วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม : 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2558
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ (Department of Anatomy)
  ตึกศรีสวรินทิรา กายวิภาคศาสตร์ ชั้น 7  
  Tel. 0-2419-7035 Fax : 0-2419-8523