ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
  ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด
  ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
  ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
  ภาควิชาศัลยศาสตร์
  ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด
  ภาควิชาสรีรวิทยา
  ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
  ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
  ภาควิชาอายุรศาสตร์
  สำนักงานศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
  สถานส่งเสริมการวิจัย
  สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
  สถานวิทยามะเร็งศิริราช
  สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
  คณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2552
                                                                                                                            หน้า 1 | 2