ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ ๗

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญสหสาขาวิชาชีพด้านสาธารณสุข คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ของรัฐและเอกชน เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขและผู้สนใจ ร่วมงานประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562  เชิญรับฟังปาฐกถาพิเศษเกียรติยศศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร ครั้งที่๗ เรื่อง ชีวิตกับการเรียนรู้ในฐานะโรงเรียนแพทย์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  ในวันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ลงทะเบียนได้ที่ www.gj.mahidol.ac.th/tech/  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2562  ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปไม่เสียค่าใช้จ่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ได้ที่ ๐๒ ๘๔๙ ๖๖๐๐ ต่อ  ๔๒๔๑,๔๒๔๒