ขอเชิญบุคลากรวิทยาเขตบางกอกน้อย
เข้าร่วมกิจกรรมภาพถ่าย “เทพีสงกรานต์ศิริราช”

     ตามที่ คณะฯ จะจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ศิริราช ประจำปี 2562 “ศิริราชมหาสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย” ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562  ตั้งแต่เวลา 09.30 - 13.30 น. ณ ศาลาศิริราช 100 ปี 
          ทั้งนี้ ขอเชิญบุคลากร
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะกายภาพบำบัด วิทยาเขตบางกอกน้อย เข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่าย “เทพีสงกรานต์ศิริราช”   โดยมีหลักเกณฑ์การประกวด  ดังนี้

1. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด 
     1.1 ผู้สมัครเป็นบุคลากรสังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะกายภาพบำบัด วิทยาเขตบางกอกน้อย 
     1.2 ไม่จำกัดเพศและอายุ 

2. การสมัครเข้าประกวด
     2.1 หลักฐานการสมัคร
           - ใบสมัครการประกวด “เทพีสงกรานต์ศิริราช” ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.si.mahidol.ac.th   ดาวน์โหลดใบสมัคร >>>
           - สำเนาบัตรประจำตัวพนักงาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด  (หากไม่มี ขอแนบหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด)
           - ภาพถ่ายขนาดโปสการ์ด 1 ภาพ (ขนาด 4x6 นิ้ว)  พร้อมแนบไฟล์ภาพ ความละเอียดไม่น้อยกว่า 2,000 Pixel
           - สมัครด้วยตนเอง ที่งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2562  ในวันและเวลาราชการ 

2.2 หลักเกณฑ์การประกวด
     2.2.1 แต่งกายด้วยชุดไทย เหมาะสมตามหลักประเพณี 
     2.2.2 ถ่ายภาพกับสถานที่สำคัญของโรงพยาบาลศิริราช พร้อมระบุ caption โดนใจ ภายใต้แนวคิด “ศิริราชมหาสงกรานต์ ร่วมสืบสานประเพณีไทย”
     2.2.3 ผลงานภาพต้องไม่ใช่ภาพตัดต่อ ดัดแปลง แก้ไขภาพที่เป็นลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
     2.2.4 ผลงานภาพถ่ายต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย เข้าข่ายลามกอานาจาร หรือหมิ่นประมาท ต่อบุคคลใดๆและไม่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายต่อคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
     2.2.5 สามารถส่งผลงานภาพ จำนวนคนละ 1 ชิ้น
     2.2.6 คณะฯ จะ Upload ภาพถ่ายขึ้นบนเว็บไซต์คณะฯ (www.si.mahidol.ac.th) โดยจะเริ่มเปิดโหวตตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 10 เมษายน 2562 (เวลา 15.00 น.)
     2.2.7 ผู้ได้รับคะแนนโหวต 3 อันดับแรก ต้องแต่งกายชุดไทยเข้าร่วมกิจกรรมและรับรางวัล ในงาน “ศิริราชมหาสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย” ตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น
     2.2.8 กรณีได้รับคะแนนโหวตเท่ากัน ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

3. เกณฑ์การตัดสิน
      พิจารณาจากผู้ได้รับคะแนนโหวต 3 อันดับแรก จากเว็บไซต์คณะฯ www.si.mahidol.ac.th

4. รางวัลการประกวด
     4.1 รางวัลชนะเลิศ                       จำนวน 1 รางวัล   เงินรางวัล 3,500 บาท 
     4.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1  จำนวน 1 รางวัล   เงินรางวัล 2,000 บาท
     4.3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2  จำนวน 1 รางวัล   เงินรางวัล 1,000 บาท 
** กรณีได้รับคะแนนโหวตเท่ากัน ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

หมายเหตุ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยธุรการและกิจกรรมพิเศษ งานประชาสัมพันธ์ฯ ตึกอ่านวยการ ชั้น 1  โทร. 0 2419 6911-2