ขอเรียนเชิญอาจารย์แพทย์และแพทย์ประจำบ้าน เข้าร่วมประชาพิจารณ์ "เพื่อทบทวนเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ปี พ.ศ.2555"

งานบริการการศึกษา ฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเรียนเชิญอาจารย์แพทย์และแพทย์ประจำบ้าน เข้าร่วมประชาพิจารณ์ "เพื่อทบทวนเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ปี พ.ศ.2555" ในส่วนทักษะหัตถการ สำหรับบัณฑิตแพทย์และแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:00 - 15:00 น. ณ ห้องบรรยาย 3A01 ชั้น 3A คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ที่ http://bit.ly/public-hearing-2562หรือ scan QR code สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษา ฝ่ายการศึกษา โทร.0-2419-6457