พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์เวชปฏิบัติ รุ่น 124

ฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์เวชปฏิบัติ รุ่น 124  ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2562  ระหว่างเวลา 13.30 - 15.00 น.  ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร  อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1  โดยมีกำหนดการ ดังนี้

     13.00 – 13.30 น.     นักศึกษาแพทย์เวชปฏิบัติ รุ่น 124  ลงทะเบียนเข้าห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร         
                                     อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1

     13.30 – 14.15 น.     คณบดีและคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
                                     ให้โอวาท แก่นักศึกษาแพทย์เวชปฏิบัติ รุ่น 124

     14.15 – 15.00 น.     คณบดีมอบของที่ระลึกจากคณะฯ