22 ม.ค. นี้ เปิดตัว เรารัก Si vwork ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญบุคลากรชาวศิริราชทุกท่าน ร่วมกิจกรรมเปิดตัว Application : Si vWork (siriraj virtual workplace)  ในวันอังคารที่ 22  มกราคม  2562  ตั้งแต่เวลา 10.30 – 12.00 น.  ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์  

เวลา 10.30 น.     ลงทะเบียนผู้ร่วมงาน

เวลา 11.00 น.     รศ.นพ. วิศิษฎ์  วามวาณิชย์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
                          ประธานมาถึงบริเวณงาน บริเวณงาน 
                          -  ชม Teaser Si vWORK
                          -  การแสดง จากบุคลากร ศิริราช
                          -  การแสดง Rapper 

เวลา 11.20 น.     พิธีเปิดตัว Si vWORK อย่างเป็นทางการ
                          - รศ. นพ. วิศิษฎ์  วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช กล่าวเปิดงาน
                          -  เปิดตัว Si vWORK
                           ถ่ายภาพร่วมกันบนเวที

เวลา 11.40 น.     เสวนา“เรารัก vWORK” โดย 
                          - ศ.คลินิก นพ.อดุลย์  รัตนวิจิตราศิลป์ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ  
                          - รศ.นพ.วิศิษฎ์  วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
                          - รศ.พญ.วนัทปรียา  พงษ์สามารถ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม ผู้ดำเนินรายการ

เวลา 12.00 น.     กิจกรรมลุ้นรับรางวัล

เวลา 13.00 น.     จบกิจกรรม