22 ม.ค. นี้ เปิดตัว เรารัก Si vwork ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญบุคลากรชาวศิริราชทุกท่าน ร่วมกิจกรรมเปิดตัว Application : Si vWork (siriraj virtual workplace)  ในวันอังคารที่ 22  มกราคม  2562  ตั้งแต่เวลา 10.30 – 12.00 น.  ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์  

เวลา 10.30 น.     ลงทะเบียนผู้ร่วมงาน 

เวลา 11.00 น.     ผศ.นพ.ธารา   วงศ์วิริยางกูร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช 
                          และ ศ.คลินิก นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศถึงบริเวณงาน 
                          - ชม Teaser Si vWORK
                          - การแสดงจากบุคลากรศิริราช 
                          - การแสดงเต้นซุมบ้าเช็ก เชิญชวนโหลด Si vWORK

เวลา 11.20 น.     พิธีเปิดตัว Si vWORK อย่างเป็นทางการ 
                          - ผศ.นพ.ธารา   วงศ์วิริยางกูร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช กล่าวเปิดงาน 
                          - เปิดตัว Si vWORK
                             โดย ผศ.นพ.ธารา   วงศ์วิริยางกูร และ ศ.คลินิก นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์
                          - ถ่ายภาพร่วมกันบนเวที 

เวลา 11.40 น.     เสวนา“เรารัก vWORK” โดย 
                          - ผศ.นพ.ธารา   วงศ์วิริยางกูร รองอำนวยการโรงพยาบาลศิริราช 
                          - ศ.คลินิก นพ.อดุลย์  รัตนวิจิตราศิลป์ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ 
                          - รศ.พญ.วนัทปรียา  พงษ์สามารถ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม 
                          - ถ่ายภาพร่วมกันบนเวที (บุคลากรศิริราชพร้อมป้ายพิธีเปิด และเชิญชวนดาวน์โหลด)

เวลา 12.00 น.     กิจกรรมลุ้นรับรางวัล 

เวลา 13.00 น.     จบกิจกรรม