ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายความรู้สู่ประชาชน “วัคซีนในผู้สูงอายุ”

งานการพยาบาลตรวจรักษาผู้ป่วยนอก  ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ขอเชิญบุคลากรและประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายความรู้สู่ประชาชน เรื่อง “วัคซีนในผู้สูงอายุ” โดย ผศ.นพ.ธเนศ   ชัยสถาผล  สาขาการบริบาลผู้ป่วย  ภาควิชาอายุรศาสตร์  ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 7009  ตึกสยามินทร์  ชั้น 7  (ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
สนใจติดต่อสอบถามข้อมูล ได้ที่ หน่วยพยาบาลด้านป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ  โทร. 0 2419 7419  , 0 2419 8990