ขอเชิญใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนคณะฯ เพื่อไป
ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภา ม.มหิดล
จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ

ขอเชิญใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อไปดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดลจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ ในวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 - 15.00 น. ณ โถงศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี

          
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดลจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ ทำหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย เช่น กำหนดเป้าหมาย วางนโยบายและแนวทางในการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ออกข้อบังคับ อนุมัติแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย อนุมัติตั้งงบประมาณรายรับและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น เป็นต้น