งานประเพณีข้ามฟาก ประจำปี 2561

งานกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, แพทย์ประจำบ้าน และนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมงานประเพณีข้ามฟาก ประจำปี 2561  ในวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 06.00 –20.00 น. ณ ท่าน้ำศิริราช และหอประชุมราชแพทยาลัย  เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ขึ้นชั้นปีที่ 2 มีกิจกรรมร่วมกันและมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และทำให้ทราบแนวทางการปฏิบัติตนภายในวิทยาเขต และการปรับตัวในด้านต่างๆ ทั้งการอยู่ร่วมกันระหว่างเพื่อนและรุ่นพี่ นอกจากนี้ยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของศิริราชที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลานานอีกด้วย