ขอเชิญร่วมงานวิชาการ Quality Conference เรื่อง การประเมินและเตรียมตัวทางด้านยาก่อนผ่าตัด และ แพ้ยา...ทดสอบได้จริงหรือ??

งานพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญบุคลากรชาวศิริราชเข้าร่วมการประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 7/2561 เรื่อง การประเมินและเตรียมตัวทางด้านยาก่อนผ่าตัด และ แพ้ยา...ทดสอบได้จริงหรือ??  วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7

วัตถุประสงค์  เพื่อให้บุคลากรในคณะฯได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติในการประเมินและเตรียมตัวทางด้านยาก่อนผ่าตัดรวมถึงเรื่องการแพ้ยาว่าสามารถทดสอบได้จริงหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อให้ทราบแนวทางปฏิบัติการส่งตรวจในการประเมินการแพ้ยาให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยจากการใช้ยาเพิ่มขึ้น

 

13.00 – 13.10 น.         พิธีเปิด โดย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
13.10 – 13.15 น.
         Pre-test
13.15 – 14.00 น.
         แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การประเมินและเตรียมตัวทางด้านยาก่อนผ่าตัด
                                   โดย ผศ. พญ.มิ่งขวัญ วงษ์ยิ่งสิน   สาขาวิชาวิสัญญีศัลยกรรมทั่วไป ศีรษะ คอ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
                                           ภกญ. วรวิมล เชิดชูจิต งานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก ฝ่ายเภสัชกรรม

14.00 – 14.40 น.         แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แพ้ยา..... ทดสอบได้จริงหรือ??
                                   โดย  อ.พญ.ชามาศ วงค์ษา สาขาวิชาโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
                                           ภกญ.ผุสดี  ปุจฉาการ  งานวิชาการเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชกรรม 
                                           ผู้ดำเนินการอภิปราย :  ภก.ธนกร ศิริสมุทร งานวิชาการเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชกรรม

14.40 - 14.55 น.          ตอบข้อซักถาม และ Post-test
14.55 – 15.00 น.         สรุป และพิธีปิด โดย รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ