ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ของ รพ.ศิริราช
งานประชุมวิชาการ Siriraj IC Days 2018

 

งานโรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม. มหิดล  ขอเชิญแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลศิริราช ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ Siriraj IC Days 2018 ในหัวข้อเรื่อง “The Control of Superbugs In Hospitals 2019 : Search, Separate & Stop Strategy”  ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2561 ณ. ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1

วันพฤหัสบดีที่   29   พฤศจิกายน   2561
08.30 – 09.00 น.        ลงทะเบียน
09.00 – 09.45 น.        พิธีเปิดและมอบรางวัลผลงานโปสเตอร์ดีเด่น
                                  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลหรือผู้แทน

09.45 – 10.15 น.        การบรรยายพิเศษ
                                  The War against Superbug : The Infinity War
                                  โดย  ศ.เกียรติคุณ นพ.สมหวัง    ด่านชัยวิจิตร     วิทยากร
10.15 – 10.30 น.        Break
10.30 – 12.00 น.        การอภิปรายหมู่
                                  The Superbug in Hospitals 2019: The Evolution & The Intervention
                                  ผศ.ดร.นพ.ไอยฤทธิ์    ไทยพิสุทธิกุล   วิทยากร
                                  อ.นพ.สุสัณห์    อาศนะเสน    วิทยากร&ผู้ดำเนินการ
12.00 – 13.00 น.        Lunch
13.00 – 14.30 น.        การอภิปรายหมู่
                                  The Superbug in Hospitals 2019: The Infinity War & The True Story
                                  โดย  ผศ.นพ.กาธร   มาลาธรรม    วิทยากร
                                          ผศ.นพ.ยงค์    รงค์รุ่งเรือง    วิทยากร&ผู้ดำเนินการ
14.30 – 15.00 น.        Poster Round & Break
                                  โดย  ผศ.พญ.อรศรี    วิทวัสมงคล
                                          พว.นัชชา    วิรัชกุล
15.00 – 16.30 น.        การอภิปรายหมู่
                                  Cleaning Hospital Environments: The Avengers on Superbugs 2019
                                  โดย  ผศ.ศิริลักษณ์    อภิวานิช    วิทยากร
                                          พว.ชุติมา    วิจิตรานนท์     วิทยากร
                                          ผศ.พญ.อรศรี    วิทวัสมงคล    วิทยากร
                                          พว.ดวงพร    จินตโนไทยถาวร   วิทยากร&ผู้ดำเนินการ

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561
08.00 – 9.00 น.          การบรรยาย
                                  The Emerging Infectious Diseases 2018-9 & The National Surveillance
                                  โดย  อ.นพ.ธิติพงศ์ ยิ่งยง หรือผู้แทน สานักระบาดวิทยา วิทยากร
09.00 – 10.30 น.        การอภิปรายหมู่
                                  Global Antimicrobial Resistance Surveillance System (GLASS) at Facility Level
                                  โดย  ศ.นพ.วิษณุ    ธรรมลิขิตกุล     วิทยากร
                                          ผศ.นพ.รุจิภาส     สิริจตุภัทร    วิทยากร

10.30 – 11.00 น.        Poster Round & Break
                                  โดย  รศ.พญ.วนัทปรียา พงษ์สามารถ
                                           พว.ศิริพร ราชคมน์
11.00 – 12.15 น.        การอภิปรายหมู่
                                  The War Against Tuberculosis in the Healthcare workers
                                  โดย  ผศ.นพ.ณรงค์ภณ   ทุมวิภาต   วิทยากร
                                           รศ.พญ.เกษวดี   ลาภพระ   วิทยากร
                                           อ.ดร.พญ.บุรณี   อย่างธารา   วิทยากร
                                           ศ.พญ.กุลกัญญา   โชคไพบูลย์กิจ   วิทยากร&ผู้ดำเนินการ
12.15 – 13.00 น.        Lunch (sponsored)
13.00 – 14.00 น.        การบรรยายและการสาธกปฏิสัมพันธ์
                                  The Update on Novel Device against CLABSI
                                  โดย  ผศ.นพ.ยงค์ รงค์รุ่งเรือง วิทยากร
                                           พว.วชิรา นิพันะวงศ์กร วิทยากร
14.00 – 14.30 น.        Break
14.30 – 16.00 น.        The IC Quiz!
                                  โดย  ศ.ดร.นพ.ชุษณา   สวนกระต่าย    วิทยากร
                                           รศ.นพ.นิรันดร์   วรรณประภา    วิทยากร
                                           รศ.พญ.เกษวดี   ลาภพระ    วิทยากร
                                           ศ.พญ.กุลกัญญา    โชคไพบูลย์กิจ    ผู้ดำเนินการ
                                           รศ.ดร.นพ.ชาญวิทย์    ตรีพุทธรัตน์    ผู้ช่วยผู้ดำเนินการ
                                           ผศ.นพ.ยงค์    รงค์รุ่งเรือง    ผู้ช่วยผู้ดำเนินการ