ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ
โดยเสด็จพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน ณ วัดบพิตรพิมุข วรวิหาร

          ตามประเพณีปฏิบัติเป็นประจำทุกปี ในเทศกาลการทำบุญทอดกฐิน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าทอดกฐิน ประจำปี 2561 เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ ณ วัดบพิตรพิมุข วรวิหาร   แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

          สำหรับกฐินพระราชทานหรือกฐินหลวง หมายถึง ผ้าพระกฐินที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานด้วยพระองค์เอง หรือให้พระบรมวงศานุวงศ์แทนพระองค์ หรือพระราชทานให้กระทรวง ทบวงกรม/ บุคคลที่สมควรได้รับทอด
          โอกาสนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ โดยเสด็จพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น.  ณ 
ณ วัดบพิตรพิมุข วรวิหาร  แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

    13.45 น.         - พร้อมกันบริเวณพิธี ณ วัดบพิตรพิมุข วรวิหาร
    14.00 น.         - คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ประธาน) ถึงบริเวณพิธี
                          - ประธานจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย
                          - ประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
                          - พระสงฆ์อนุโมทนา และถวายอดิเรก
                          - ประธานกรวดน้ำรับพร
                          - พิธีมอบทุนนิธิการศึกษาพระปริยัติธรรม วัดบพิตรพิมุข วรวิหาร
                             และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุขจักรวรรดิ

         ทั้งนี้ ขอเชิญร่วมทำบุญได้ ดังนี้ 

                  - เงินสด  นำส่งได้ที่ ฝ่ายงานคลัง ตึกชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ ชั้น 2 
                                 ติดต่อ  นางสาวมาลัย  วังสุขสันต์ โทร. 0 2419 7184 , 0 2419 7689  ต่อ 503  

                  - ธนาณัติ  สั่งจ่าย ป.ณ.ศิริราช 10702 ในนามคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (กฐินพระราชทาน)

                  - เช็คธนาคาร สั่งจ่าย วัดบพิตรพิมุข