โครงการแนะแนวสำหรับผู้ปกครองและนักเรียนมัธยม
ศึกษาตอนปลาย "เปิดประตูสู่ศิริราช"

งานบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญผู้ปกครองและนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจเข้าร่วมฟังการแนะแนวเกี่ยวกับกระบวนการสอบคัดเลือกเข้า ศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ประจำปีการศึกษา 2562  กิจกรรมนันทนาการและการเสริมทักษะทางสังคม ความเป็นอยู่และการดำรงชีวิตของนักศึกษาแพทย์ศิริราช รวมทั้งเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ในวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 - 5  และตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 1 - 3 

          สำหรับผู้ที่มาร่วมงานสามารถรถยนต์ไปจอดได้ที่อาคารจอดรถพื้นที่ 8 ไร่ (อาคาร A และ B ตรงข้ามตลาดรถไฟธนบุรี) โดยคณะฯ จะมีรถของศิริราช บริการรับ – ส่ง ท่านผู้ร่วมงาน และขอความร่วมมือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เข้าร่วมโครงการกรุณาสวมชุดนักเรียน