ประชุมวิชาการ Siriraj Palliative Care Day 2018: Palliative Care – Because I Matter

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีนโยบายสนับสนุนและพัฒนาการดำเนินงานด้าน Palliative care ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมายที่จะจัดระบบบริการเพื่อการดูแลแบบ Palliative Care ที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ป่วย  นอกจากนี้คณะฯ ยังร่วมกับเครือข่าย Palliative care ระดับสากล เพื่อรณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและสังคมเกิดความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของ Palliative care ที่มีต่อผู้ป่วยและครอบครัว ด้วยการจัดงาน Siriraj Palliative Care Day ขึ้นเป็นประจำทุกปีนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา ทั้งนี้ระยะเวลาและหัวข้อสำหรับการจัดงานจะกำหนดให้สอดคล้องกับการจัดงาน World Hospice and Palliative Care Day ซึ่งองค์กรและสถาบันด้านการพัฒนา Palliative care ทั่วโลกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันเสาร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนตุลาคม สำหรับปีนี้ คณะกรรมการดำเนินการ Palliative Care กำหนดจัดการประชุมวิชาการ Siriraj Palliative Care Day 2018 ขึ้น โดยมีกำหนดจัดงานในวันที่ 24 - 26 ตุลาคม 2561  ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช  เพื่อให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ และสื่อสารให้บุคลากรทางการแพทย์  ประชาชน และสังคมเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของ Palliative care ที่มีต่อผู้ป่วยครอบครัวอันจะนำไปสู่การพัฒนา Palliative care ของโรงพยาบาล  ศิริราชและสังคมไทยให้มีคุณภาพมากขึ้น ทั้งนี้ยังเป็นการตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ ด้านการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน 

การดำเนินการในปี 2561 นี้ จะประกอบด้วย “ปาฐกถาเกียรติยศ สุมาลี นิมมานนิตย์ ครั้งที่ 10” และ การเสวนาทางวิชาการเรื่อง“ Palliative Care – Because I Matter” นิทรรศการ Siriraj Palliative Care Day 2018 การมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดโปสเตอร์ผลงานเกี่ยวกับการดูแลแบบ Palliative Care และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดเรื่องเล่าจากใจแบบงานเขียน นอกจากนี้ในปีนี้จะมีการจัดทำหนังสือปาฐกถาเกียรติยศ สุมาลี นิมมานนิตย์ ครั้งที่ 10 และจัดทำหนังสือเรื่องเล่าจากใจด้วยเพื่อมอบให้กับผู้เข้าร่วมประชุมภายในงาน คลิดูรายละเอียด>>>