ขอเชิญเข้าประชุมอบรม เรื่อง “การตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดเพื่อป้องกันภาวะปัญญาอ่อนจากภาวะไทรอยด์บกพร่องและพันธุกรรมเมตาบอลิกแบบเพิ่มจานวนโรค (Expanded Newborn Screening)” ครั้งที่ 6

สาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร  จัดการประชุมอบรม เรื่อง “การตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดเพื่อป้องกันภาวะปัญญาอ่อนจากภาวะไทรอยด์บกพร่องและพันธุกรรมเมตาบอลิกแบบเพิ่มจานวนโรค (Expanded Newborn Screening)” ครั้งที่ 6  ในวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 08.00 - 15.15 น. ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15 

โดยมีแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องจากโรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลเครือข่าย 14 โรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร, โรงพยาบาลรัฐบาล,โรงพยาบาลเอกชน และศูนย์แล็บที่มีความสนใจ เข้าร่วมอบรมโดยเน้นให้ความรู้เรื่องการตรวจคัดกรองและเทคนิคการเก็บตัวอย่างเลือดตลอดจนระบบการติดตาม เพื่อรับการตรวจยืนยันผลเลือดและทาความเข้าใจปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการส่งตรวจคัดกรอง รวมถึงเน้นตอบปัญหาที่ผู้เข้าร่วมอบรมซักถาม อันจะนาไปสู่การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อลดการเกิดภาวะปัญญาอ่อนในเด็กไทยต่อไป