ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด รุ่นที่ 1"

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด รุ่นที 1" ระหว่างวันที่ 28 - 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G โรงพยาบาลศิริราช  ลงทะเบียนออนไลน์>>>

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2419-7508-9 ต่อ 107,109, 103