โครงการแนะนำหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้แก่อาจารย์แนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

งานบริการการศึกษา ฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญอาจารย์แนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมรับฟังการบรรยายแนะนำหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 และชมบูธ (booth) แนะแนวหลักสูตรต่างๆ ในสังกัดคณะฯ

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน   

          08.30 น.     ลงทะเบียน 
          09.00 น.     ชมวิดีทัศน์แนะนำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
          09.15 น.     รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา กล่าวเปิดงาน
          09.30 น.     แนะนำหลักสูตรต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในภาพรวม
                            แนะนำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และวิทธิการสอบคัดเลือก
                            โดย  รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา
          09.50 น.     แนะนำหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 
                            โดย  หัวหน้าสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
          10.05 น.     แนะนำหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต 
                            โดย  ผู้อำนวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร
          10.20 น.     แนะนำหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ 
                            โดย  หัวหน้าสถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทย์
          10.35 น.     แนะนำหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
                            โดย  หัวหน้าโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล
          10.50 น.     “ชีวิตนักศึกษา” คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
                            โดย  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
          11.05 น.     ท่านถาม – เราตอบ ทุกปัญหาคาใจ 
                            โดย  รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญาและทีม  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา , 
                                    หัวหน้าสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์  , ผู้อำนวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร ,
                                    หัวหน้าสถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทย์   และหัวหน้าโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล
          11.30 น.     ชมบูธ (booth) แนะนำหลักสูตรต่างๆ ในสังกัดคณะฯ ตามอัธยาศรัย  พร้อมรับอาหารว่าง