5-6 กรกฎาคม 2561
เตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพ MUQD ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA

ขอเชิญชาวศิริราชร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล  (Mahidol University Quality Development: MUQD) ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  TQA มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2561