ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย เรื่อง “รู้ได้อย่างไรว่า...? วุ้นตาเสื่อม”

หน่วยพักดูอาการก่อนและหลังผ่าตัด งานการพยาบาลผ่าตัด ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และประชาชนผู้สนใจ เข้ารับฟังการบรรยาย โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนและงานชี้นำสังคม “รู้ได้อย่างไรว่า...? วุ้นตาเสื่อม”  ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561  เวลา 12.30 – 16.00 น. ณ ห้องบรรยายสุขุม ภัทราคม ตึกจุลชีววิทยา ชั้น 1  โรงพยาบาลศิริราช สมัครฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2419 9054 

 12.30 – 13.00 น.      ลงทะเบียน
 13.00 – 13.10 น.
      พิธีเปิด  โดย หัวหน้างานการพยาบาลผ่าตัด
 13.10 – 14.30 น.
      รู้ได้อย่างไรว่าวุ้นตาเสื่อม”
                                 โดย  รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์
                                         รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และกิจกรรมเพื่อสังคม
                                         อาจารย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

                                 การเตรียมตัวก่อนผ่าตัดและการปฏิบัติตัวหลังผ่านตัด
                                 โดย  พว.เบญจวรรณ   พวงเพชร
                                         ปริญญาโท พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต
                                         สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
                                         ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ หน่วยพักรอดูอาการก่อนและหลังผ่าตัด

 15.30 – 16.00 น.      ถาม-ตอบ ข้อสงสัย