เปิดรับสมัครแล้ว! โครงการหลักสูตรฝึกอบรม
พี่เลี้ยงเด็ก รุ่นที่ 27

ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช ขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการหลักสูตรฝึกอบรมพี่เลี้ยงเด็ก รุ่นที่ 27  ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2561 (หลักสูตร 7 สัปดาห์) ให้การอบรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลเด็ก เปิดอบรม 2 หลักสูตร คือ ภาคทฤษฎี (2 สัปดาห์) และภาคปฏิบัติ (5 สัปดาห์) จบแล้วได้ประกาศนียบัตรรับรอง จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยมีรูปแบบ เนื้อหาการอบรม อาทิเช่น ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงเด็ก และเทคนิคการเสริมสร้างพัฒนาการตามวัย พร้อมการฝึกภาคปฏิบัติ เป็นต้น 

คุณสมบัติ        - อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง 
                        - การศึกษาไม่น้อยกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร     ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 18 พฤษภาคม 2561  เวลา 08.00 – 17.00 น.
                                                   ณ ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช (ข้างตึกปฐมภูมิศิริราช)   
คลิกดาวน์โหลดใบสมัคร >>>

ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช 

(ข้างตึกปฐมภูมิศิริราช) โทร. 0 2419 5722 , 0 2419 7626