ขอเชิญบุคลากรทางห้องปฏิบัติการ เรื่อง “Essential Laboratory Testing in Medical Investigations”

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญบุคลากรทางห้องปฏิบัติการ เรื่อง “Essential Laboratory Testing in Medical Investigations” ระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพฯ