ขอเชิญเข้าร่วมฟังการอภิปราย Interdepartmental
Conference "ก้อนในท้องต้องรอด "

ภาควิชาอายุรศาสตร์ ภาควิชาสิสัญญีวิทยา และภาควิชาศัลยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ม.มหิดล ขอเชิญแพทย์พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจเข้าร่วมฟังการอภิปราย Interdepartmental Conference เรื่อง "ก้อนในท้องต้องรอด  " ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 - 09.00 น. ณ ห้องประชุมวีกิจ วีรานุวัตติ์ ตึกอัษฎางค์ ชั้น 4