ขอเชิญฟังบรรยายอาหาร "5 หมู่ กินอย่างไรให้สมดุลในวัยสูงอายุ"เเละ"กิจกรรมกระตุ้นสมองในวัยสูงอายุ"

        งานการพยาบาลอายุรศาสตร์เเละจิตเวชศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ขอเชิญ บุคลากรศิริราช ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย เเละผู้สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยาย  พร้อมรับบริการตรวจวัดความดันโลหิตเเละบริการอาหารว่าง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
        - ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 - 15.30 น. เรื่อง อาหาร 5 หมู่ กินอย่างไรให้สมดุลในวัยสูงอายุ  ณ ห้องประชุม 7008 ตึกสยามินทร์ ชั้น 7
        - ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 - 15.30 น. เรื่อง กิจกรรมกระตุ้นสมองในวัยสูงอายุ ณ ห้องประชุม 7008 ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 
        สอบถามรายละเอียดได้ที่งานการพยาบาลอายุรศาสตร์เเละจิตเวชศาสตร์ โทร.0 2419  7805, 0 2419 7700, 0 2419 9197