พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์เวชปฏิบัติ รุ่น 123

งานบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์เวชปฏิบัติ รุ่น 123  ในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561  ระหว่างเวลา 13.30 - 15.00 น.  ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร  อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1  โดยมีกำหนดการ ดังนี้
          13.00 – 13.30 น.   นักศึกษาแพทย์เวชปฏิบัติ รุ่น 123  ลงทะเบียนเข้าห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร         
                                          อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1
          13.30 – 14.15 น.   คณบดีและคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
                                           ให้โอวาท แก่นักศึกษาแพทย์เวชปฏิบัติ รุ่น 123
          14.15 – 15.00 น.   คณบดีมอบของที่ระลึกจากคณะฯ