ขอเชิญร่วมงานวิชาการ Quality Conference
“Lean อย่างไรให้ไร้รอยตะเข็บ”

งานพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญบุคลากรชาวศิริราชเข้าร่วมการประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 2/2561  เรื่อง “Lean อย่างไรให้ไร้รอยตะเข็บ” ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์  2561  เวลา 13.00 - 15.00 น.  ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1

วัตถุประสงค์   เพื่อให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการพัฒนากระบวนการทำงานประจำ ด้วยแนวคิด Lead ของหน่วยงานภายในคณะฯ

13.00 - 13.10 น.   พิธีเปิด
                               โดย  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
13.10  - 14.45 น.   "Lead อย่างไรให้ไร้รอยตะเข็บ”
                               โดย อ.นพ.สรนาท   เมืองสมบูรณ์              ภาควิชาพยาธิวิทยา
                                       ผศ.พญ.ธนิษฐา   ธนาเกียรติภิญโญ   ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
                                       อ.นพ.บุญเลิศ วิริยะภาค      ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
                                       เภสัชกรหญิงมณวรัตน์   เลาหจีรพันธุ์    ฝ่ายเภสัชกรรม
                               ผู้ดำเนินการอภิปรายโดย  รศ. นพ.เชิดชัย   นพมณีจำรัสเลิศ
                                                                    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
                                                                    และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
14.45 - 15.00 น.   สรุป และพิธีปิด
                               ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช