ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย เรื่อง “ทำอย่างไรเมื่อเบาหวานมาไกลถึงจอตา”

       หน่วยตรวจรักษาด้วยเครื่องมือพิเศษและติดตามผล งานการพยาบาลผ่าตัด ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และประชาชนผู้สนใจ เข้ารับฟังการบรรยาย โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนและงานชี้นำสังคม “ทำอย่างไรเมื่อเบาหวานมาไกลถึงจอตา” ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิตติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 โรงพยาบาลศิริราช สมัครฟรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยตรวจรักษาด้วยเครื่องมือพิเศษและติดตามผล ตึกสยามินทร์ ชั้น1 ห้อง 101 ,102 ,103 โทร. 0 2419 7835-9

        รายละเอียดกำหนดการ

- 08.00 - 08.45 น.                      ลงทะเบียน

- 08.45 - 09.00 น.                      พิธีเปิด  โดย หัวหน้างานการพยาบาลผ่าตัด 

- 09.00 - 11.00 น.                      ทำอย่างไรเมื่อเบาหวานมาไกลถึงจอตา

                                                 โดย อ.นพ.สุภเลิศ  ประคุณหังสิตา ,อาจารย์ประจำสาขาวิชาจอประสาทตา  ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

- 11.00 - 11.15 น.                       พักรับประทานอาหารว่าง

- 11.15 - 11.45 น.                       การดูแลผู้ป่วยที่มารับการรักษาด้วยแสงเลเซอร์

                                                  โดย พว.วิมลรัตน์   ด่านวิริยะกุล  หน่วยตรวจรักษาด้วยเครื่องมือพิเศษและติดตามผล สยามินทร์ 1

- 11.45 - 12.00น.                        ช่วง ถาม-ตอบ ข้อสงสัย

- 12.00 - 12.15น.                        พิธีปิด