เปิดสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2561
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาคพิเศษ)

        ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาคพิเศษ)  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัตรตั้งแต่วันนี้ – 20 เมษายน 2561 รายละเอียด ดังนี้ 
        -  สำหรับคนที่ต้องการความก้าวหน้าในอาชีพ ต้องการความรู้เกี่ยวกับจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลในโรงเรียนในวิทยาศาสตร์สุขภาพ
        -  สามารถเลือกเรียนแบบระบบออนไลน์ หรือ เรียนระบบห้องเรียนได้
        -  สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล http://www.grad.mahidol.ac.th
        -  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://shee.si.mahidol.ac.th/master
        ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (SHEE) คุณรัตนสุดา  โทรศัพท์ 02-419-6637