โปรดทราบ รพ.ศิริราช เพิ่มจุดบริการ การให้สำเนาประวัติการรักษา

โปรดทราบ  สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช และงานเวชระเบียน เปิดจุดบริการให้สำเนาประวัติการรักษาผู้ป่วยเพิ่ม ในกรณีขอสำเนาประวัติการรักษา เพื่อการรักษาต่อกับโรงพยาบาลอื่น และขอสำเนาประวัติการรักษาหรือขอให้แพทย์กรอกแบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต เพื่อการยื่นทำประกันชีวิตหรือการขอสินไหมทดแทน  ณ งานเวชระเบียน ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 1 ห้อง 101)  ดังนี้
เวลาทำการ            วันจันทร์-วันศุกร์          เริ่มเวลา 07:00 - 20:00 น.
                             วันเสาร์                      เริ่มเวลา  07:00 - 19:00 น.
                             วันอาทิตย์                  เริ่มเวลา  07:00 - 12:00 น.
                             วันนักขัตฤกษ์            ปิดบริการ
                         เริ่มดำเนินการ ในวันอังคารที่  9 มกราคม  2561