การยกเลิก เปลี่ยนแปลงรายการ อัตราหรือเงื่อนไขการเบิกจ่ายค่าสาธารณสุขของกรมบัญชีกลาง

สืบเนื่องจาก กรมบัญชีกลางได้มีประกาศเรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา รายละเอียดตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.2/ว.393 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ตามประกาศฉบับดังกล่าวมีรายการบริการที่ยกเลิก เปลี่ยนแปลง อัตราหรือเงื่อนไขการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลอาจส่งผลให้ผู้รับบริการสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการต้องชำระส่วนเกินค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น นั้น