ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่าน ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง
คณะกรรมการคณาจารย์ประจำคณะฯ

ขอเชิญคณาจารย์ ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการประจำคณะฯ  ในพุธที่ 4 มกราคม 2561  เวลา 07.00 – 14.00 น. ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 1

หน้าที่กรรมการประจำคณะฯ  ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่คณบดี วางแผนนโยบายและแผนงานของคณะฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย พิจารณาเสนอเปิดหรือยุบโครงการศึกษา หลักสูตร  และรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรของคณะฯ ต่อมหาวิทยาลัย พิจารณาดำเนินการวัดผลและประเมินผลการศึกษาของคณะฯ ติดตามผลการดำเนินการงานตามนโยบายและแผนงานของคณะฯ